Chỉnh hình răng mặt can thiệp sớm - răng móm

truoc dieu tri1

truoc dieu tri2

dang dieu tri

sau dieu tri1

sau dieu tri2

 

Chỉnh hình răng mặt can thiệp sớm - răng móm
Niềng răng với mắc cài kim loại !
Điều trị không nhổ răng !